slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1
10 november 2017
Emilie van Kempen |

Klant failliet, en dan?

Als uw klant failliet gaat, betekent dat niet automatisch dat de overeenkomst die u met die klant heeft, eindigt. Zeker niet als dit een wederkerige overeenkomst betreft, waarbij dus van beide partijen wat wordt verwacht.

Als een klant failliet wordt verklaard door de rechtbank, benoemt de rechtbank een curator. Zijn taak is om de onderneming te liquideren (af te wikkelen). Dat komt neer op inventariseren, incasseren en verkopen, met als doel om zo veel mogelijk geld te verzamelen om hiermee alle schuldeisers (en zichzelf) te kunnen betalen. Ook kan behoud van werkgelegenheid een belangrijke drijfveer zijn. De curator rapporteert aan de rechter-commissaris en schrijft periodieke openbare verslagen die zijn op te vragen bij de rechtbanken.

Wat kunt u nu doen als uw klant failliet gaat, terwijl u, als IT bedrijf, voor die klant bijvoorbeeld alle hostingfaciliteiten en kassasystemen beheert? Moet u door blijven leveren, zonder enige zekerheid dat u betaald krijgt voor uw diensten? Of mag u direct het bijltje erbij neergooien; bang voor (verder) gebrek aan betaling?

In de overeenkomst (of de daaraan gekoppelde algemene voorwaarden) kan een bepaling zijn opgenomen die partijen in de gelegenheid stelt bij faillissement direct tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan. Met een dergelijke bepaling van toepassing op de contractuele relatie, kunt u de overeenkomst eenzijdig opzeggen; de spreekwoordelijke stekker eruit trekken. Vervolgens uw vordering van eventuele openstaande facturen (pre-faillissementsvorderingen) indienen bij de curator met het verzoek deze op te nemen op de lijst der (voorlopig) erkende schuldvorderingen. Dan stopt dus de overeenkomst en dus ook de dienstverlening.

U zou dan een nieuwe overeenkomst aan kunnen gaan met de curator. Onder andere voorwaarden. Mochten uw facturen al een tijd niet zijn betaald, zou u kunnen onderhandelen om het werk weer voort te zetten, doch voor een hogere prijs, of pas als die openstaande facturen eerst (deels) zijn voldaan.

Let echter goed op! Hosting providers zijn tegenwoordig net zo belangrijk als bijvoorbeeld een energieleverancier. Zonder medewerking van een energieleverancier of een hosting provider kan een onderneming plat worden gelegd. Als uw dienstverlening noodzakelijk is voor de voortzetting van het bedrijf van uw klant, bijvoorbeeld in verband met een beoogde doorstart en de curator heeft geen mogelijkheid om uw diensten op zeer korte termijn onder te brengen bij een derde, kan u als dwangcrediteur worden aangemerkt. Als u dan als voorwaarde voor het voortzetten van uw diensten bijvoorbeeld bedingt dat eerst al uw pre-faillissementsvorderingen worden voldaan, benadeelt u hiermee niet alleen de andere schuldeisers (iets waar de curator rekening mee dient te houden), maar zou de rechter kunnen oordelen dat u tóch uw diensten dient voort te zetten, indien de curator u een redelijke vergoeding heeft aangeboden voor de toekomstige werkzaamheden. De rechter maakt dan een belangenafweging: heeft het IT-bedrijf recht om de voortzetting van haar dienstverlening te weigeren totdat haar pre-faillissementsvorderingen zijn voldaan, of is het belang van de curator bij voortzetting van de dienstverlening voor een bepaalde periode zodanig zwaarwegend, dat stopzetting hiervan door het IT-bedrijf onaanvaardbaar moet worden geacht?

Het kan overigens niet zo zijn, dat u uw diensten voor niets dient voort te zetten. Er moet een vergoeding tegenover staan. Ter zekerheid van betaling van die vergoeding kunt u enige vorm van zekerheidstelling van de curator verlangen. Het is dus zaak om zo spoedig mogelijk in contact te treden met de curator.

Wat te doen als u nou geen beding in de overeenkomst met de klant heeft opgenomen waarin staat dat de overeenkomst kan worden opgezegd bij faillissement? Of als u de overeenkomst wellicht wel helemaal niet wilt opzeggen?

U kunt er dan ook voor kiezen om de curator te vragen of deze bereid is de bestaande overeenkomst gestand te doen. Met andere woorden: te vragen of de curator bereid is om de bestaande overeenkomst onder dezelfde voorwaarden voort te zetten. Op grond van artikel 37 Fw dient de curator dan binnen een redelijke termijn u te berichten of hij inderdaad de overeenkomst gestand doet, of niet. Wat een redelijke termijn is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Om welke diensten gaat het? Welke kosten? Welke impact? Ondervindt u, als crediteur nadeel als u wat langer op antwoord moet wachten? Als de curator aangeeft de overeenkomst gestand te willen doen in het belang van de boedel, dient hij hiervoor zekerheid te stellen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie of een concerngarantie. Het is zaak een dergelijke garantie goed te checken om er zeker van te zijn dat deze de lading daadwerkelijk dekt en u dus daadwerkelijk betaald krijgt voor uw te verrichten werkzaamheden.

Bij gestanddoening van de overeenkomst krijgen uw pre-faillissementsvorderingen overigens geen andere rang. Het worden geen boedelvorderingen.

Als de curator aangeeft de overeenkomst niet gestand te willen doen, bijvoorbeeld in verband met de kosten die zijn gemoeid met voortzetting van de dienstverlening, kan de curator de nakoming van de gemaakte afspraken voor zover die nog verricht moeten worden niet afdwingen. De spreekwoordelijke stekker kan er dan dus uit. Advies is echter om, zeker indien het om boekhoudkundige gegevens gaat, deze voor de curator beschikbaar te houden, dan wel deze direct af te geven, indien de klant zelf hier niet over zou kunnen beschikken.

Het is overigens niet zo dat als de rechtbank van oordeel is dat de dienstverlening dient te worden voortgezet, zoals hierboven geschetst, er alsdan automatisch sprake is van gestanddoening van de overeenkomst overeenkomstig artikel 37 Fw. De Hoge Raad heeft in een uitspraak in 2016 aangegeven dat hiervoor alle omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan, of in de belangenafweging van de rechter is meegewogen om tijdelijk te blijven presteren (bijvoorbeeld gedurende de afkoelingsperiode), er uitdrukkelijk te kennen is gegeven enkel voor toekomstige diensten te willen betalen, of dat nog steeds sprake is van een redelijke termijn waarbinnen de curator dient te laten weten of hij de overeenkomst wel of niet gestand doet.

Gelet op de vele haken en ogen in geval van faillissement van een klant, is het uiterst raadzaam om in een dergelijk geval in contact te treden met Wisemen Advocaten.

Archief

31 januari 2018 Wet openbaarheid van bestuur vs. het auteursrecht
24 januari 2018 Wist u dat u als werkgever korting kunt krijgen op uw betaling van werknemerspremies?
08 november 2017 Onrechtmatige review? Welke schade krijgt u vergoed?
08 november 2017 Overeenkomst van opdracht en wet minimumloon
23 oktober 2017 Hoe zit het ook al weer met betalingstermijnen?
25 september 2017 concurrentiebeding en detachering
25 september 2017 Hoe zit het ook al weer met het nul-uren contract?
20 september 2017 Pas op met beschrijvende handelsnamen!
15 september 2017 Laat u software ontwikkelen? Denk eerst aan het auteursrecht!
11 juli 2017 Privacy op het werk
13 april 2017 AP publiceert 10-stappenplan nieuwe privacywet
17 maart 2017 Privacy en informatiebeveiliging in de zorg
16 maart 2017 Alcohol- en drugscontroles op de werkvloer
03 maart 2017 Staan uw merken en domeinnamen wel op de juiste entiteit?
24 februari 2017 Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!
18 februari 2017 Payroll ondernemingen en detacheerders zijn uitzendbureaus volgens de Hoge Raad
18 februari 2017 Hoe zit het tegenwoordig met de ontslagvergoeding?
15 februari 2017 De Privacy Scan van WiseMen
15 februari 2017 Hebben werknemers recht op inzage in adviezen van advocaat van werkgever?
15 februari 2017 Moet u een “Data Protection Officer” aanwijzen?
07 februari 2017 Controleer de beveiliging van uw website!
06 februari 2017 Jaarlijks onderhoud op uw bewerkersovereenkomst voor een vaste prijs
06 februari 2017 Criteria wel of geen dienstbetrekking (Wet DBA)
27 januari 2017 Uitstel handhaving Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)
13 januari 2017 Wanneer mag je een factuur met incassokosten verhogen?
15 december 2016 Meldplicht datalekken, een tussenstand van de Autoriteit Persoonsgegevens
13 december 2016 VNG stelt Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden (GIBIT) voor IT vast
08 december 2016 Hoe beschermt u uw merk?
05 december 2016 Anonimiseren en privacy: waarmee moet u rekening houden?
22 november 2016 Webwinkels lopen groot risico op hoge boete van de ACM
09 november 2016 De bewijskracht van de elektronische handtekening
18 september 2016 Belangrijke uitspraak voor aanbieders gratis openbaar wifi
08 september 2016 Wanneer kan het plaatsen van een hyperlink worden verboden?
05 september 2016 Wifi-tracking MAC-adres telefoon levert inbreuk op privacy op
05 september 2016 De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties; de stand van zaken
26 augustus 2016 BREIN pakt Facebooker aan voor auteursrechtinbreuk
11 augustus 2016 CPB publiceert "Policy Brief": overheid moet sneller inspelen op ICT ontwikkelingen.
22 juli 2016 Bedrijfsgeheim en bescherming know how. Eén NDA is geen NDA?
13 juni 2016 Sancties op het ontbreken van een bewerkersovereenkomst: nu en straks
10 juni 2016 Vergeefs beroep op clausule in IT-contract na falende back-up
17 mei 2016 Microsoft software audits bij SPLA-overeenkomsten
25 april 2016 Bent u voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
13 april 2016 Team Datalekken adviseert over datalekken en meldplicht datalekken
08 april 2016 De civiele procedure bij de rechtbank
07 april 2016 Omschrijving van de scope in een IT-contract
16 maart 2016 Inbreuk op auteursrechten software levert geen boete op
15 maart 2016 BREIN gaat gebruikers van bittorrent-websites achterhalen via IP-adressen.
26 februari 2016 BSA – The Software Alliance en de risico’s van Bring Your Own Device (BYOD)
26 februari 2016 Voorkom problemen met The Software Alliance - BSA
19 februari 2016 Voorkom boetes! Houd uw bewerkersovereenkomst up-to-date.
10 februari 2016 Publicatie op internet van sluiting onderneming leidt niet tot verlaging boetes.
02 februari 2016 EU-VS Privacyschild volgt Safe Harbour op.
13 januari 2016 Ex-werknemers richten concurrerende onderneming op, wat nu?
04 januari 2016 De Autoriteit Persoonsgegevens
01 januari 2016 Bewerkersovereenkomst en wet datalekken
11 december 2015 Beleidsregels meldplicht datalekken gepubliceerd
22 november 2015 Nuttige uitleg over softwarelicenties door de BSA
16 november 2015 De Pirate Bay blokkade: een tussenstand anno 2015
10 november 2015 Just do it: toestemming vragen
03 november 2015 Safe Harbor: En nu verder
08 oktober 2015 Safe Harbor Principles: ongeldig
02 oktober 2015 SLA opzeggen blijft problematisch voor opdrachtgevers
29 september 2015 Hoe zit het eigenlijk met het all-in salaris?
22 september 2015 Meldplicht bij ICT inbreuk
22 september 2015 Van beveiligingslek naar boete: de meldplicht datalekken
22 september 2015 De vervanger van de VAR
18 september 2015 Distributieovereenkomst
19 juni 2015 eHerkenning verplicht
03 juni 2015 Een brief van de BSA? Neem die serieus!
12 mei 2015 Bezoek van de BSA
27 april 2015 Bescherming van uw databank door (algemene) voorwaarden
30 maart 2015 Bijstand bij de contractonderhandeling; noodzaak of zonde?
23 maart 2015 Wijze lessen te leren uit de jurisprudentiebundel van de SGOA.
15 maart 2015 Nieuws: WiseMen Advocaten adviseert bij start ‘de Autoriteit Finnik’
11 maart 2015 Over pensioengerechtigde werknemers en doorwerken
04 februari 2015 Belangrijke onderwerpen in cloudcontracten
21 januari 2015 Niet volgen 'Beste Practices' levert geen gebrekkige software op
03 januari 2015 Het 'downloadverbod’ en de thuiskopieheffing
12 november 2014 Inval van de BSA, hoe dan verder?
27 oktober 2014 Big Data en privacy: wat is het probleem?
15 oktober 2014 Apps en kinderen: let op de privacy!
09 oktober 2014 Het ‘recht om te worden vergeten’: de eerste Nederlandse uitspraak
09 september 2014 Online (kans)spelen
04 september 2014 Ingrijpende wijzigingen in het arbeids- en ontslagrecht per 1 januari 2015 en 1 juli 2015!
15 juli 2014 Uitgelicht: de Safe Harbor Principles
07 juli 2014 Google/AEPD: nog veel onduidelijkheden
01 juli 2014 Hoe zit het ook alweer met de vakantieaanvraag van de werknemer?
11 juni 2014 Nederland ICT publiceert nieuwe algemene voorwaarden
11 juni 2014 Algemene voorwaarden: het belang van (het bewijs van) publicatie op uw website
16 april 2014 De toegevoegde waarde van een IT-advocaat
05 maart 2014 Voorkom legacy op standaard documenten: onderhoud op Algemene Voorwaarden is nodig
12 februari 2014 Beslag en bewijsbeslag
16 januari 2014 De kortingscode Van Dixons: SMS-SPAM?
08 mei 2013 Mobiele apps en dataverwerking, wat zijn de regels?
20 december 2012 De Patriot Act: mag big brother vragen om uw data?
16 augustus 2012 Uitgelicht: Privacy en cloud computing
19 juli 2012 FENIT voorwaarden opzoekbaar op internet onvoldoende
03 juli 2012 Softwarelicenties mag je als geheel doorverkopen
15 maart 2012 Een brief van de BSA
16 februari 2012 Grootste fouten in arbeidsovereenkomsten
19 januari 2012 Uitgelicht: De agentuurovereenkomst
19 januari 2012 Uitgelicht: Het tussentijds opzegbeding
05 januari 2012 Verzuim zonder ingebrekestelling van IT-leverancier
17 november 2011 Het recht op het maken van wijzigingen in software


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81