wisemen-slider-vervolg-01
wisemen-slider-vervolg-02
wisemen-slider-vervolg-03

Artikelen 

Hier vindt u de artikelen over diverse juridische onderwerpen.

Artikelen

31 januari 2018
Armin Karimi |

Wet openbaarheid van bestuur vs. het auteursrecht

Wat is de verhouding tussen de Wet openbaarheid van bestuur en het auteursrecht? In een recente zaak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover duidelijkheid gegeven.

Lees verder
24 januari 2018
Emilie van Kempen |

Wist u dat u als werkgever korting kunt krijgen op uw betaling van werknemerspremies?

Wist u dat als u een werknemer aanneemt die 56 jaar of ouder is, u per 1 januari 2018 onder voorwaarden gecompenseerd kunt worden door het UWV, als die werknemer uitvalt door ziekte?

Wist u dat als u werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten in dienst neemt, u als werkgever dan in bepaalde gevallen aanspraak kunt maken op een korting op de premies werknemersverzekeringen zoals de WIA en WW?

Dit artikel bespreekt de mogelijkheden.

Lees verder
10 november 2017
Emilie van Kempen |

Klant failliet, en dan?

Als uw klant failliet gaat, betekent dat niet automatisch dat de overeenkomst die u met die klant heeft, eindigt. Zeker niet als dit een wederkerige overeenkomst betreft, waarbij dus van beide partijen wat wordt verwacht. Lees in dit artikel meer over de mogelijkheden bij een gefailleerde klant.

Lees verder
08 november 2017
Armin Karimi |

Onrechtmatige review? Welke schade krijgt u vergoed?

Online recensies bieden waardevolle informatie, zowel aan consumenten als aan de gerecenseerde ondernemingen. Maar een negatieve recensie kan ook onnodig beledigend of simpelweg vals zijn. De recensie kan dan onrechtmatig zijn en de auteur schadeplichting. Welke schade wordt dan vergoed?

Lees verder
08 november 2017
Emilie van Kempen |

Overeenkomst van opdracht en wet minimumloon

In maart 2017 werd reeds bekend gemaakt dat deze wet per 2018 ook van toepassing zal worden op overeenkomsten van opdracht.  In september is besloten dat deze regeling nog verder wordt uitgebreid. Lees erover in dit artikel.

Lees verder
23 oktober 2017
Emilie van Kempen |

Hoe zit het ook al weer met betalingstermijnen?

Als ondernemer factureer je je werkzaamheden of de goederen die je levert aan je klant. Bij het aangaan van een dergelijke overeenkomst kom je overeen binnen welke termijn er voor die werkzaamheden of die goederen betaald dient te worden. Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is sinds juli 2017 echter niet meer zomaar toegestaan. Lees in dit artikel hoe het zit met betalingstermijnen.

Lees verder
25 september 2017
Emilie van Kempen |

concurrentiebeding en detachering

Als werkgever tracht je al je kennis en kunde te investeren in je werknemers. Dan heb je liever niet dat een werknemer vertrekt en al helemaal niet dat die overstapt naar de concurrent. Je wilt immers niet dat het door jou zo zorgvuldig opgebouwde bedrijfsdebiet wordt afgebroken door een werknemer die klanten, leveranciers en/of  (prijzen)kennis meeneemt en bij de concurrent inzet.

Lees verder
25 september 2017
Emilie van Kempen |

Hoe zit het ook al weer met het nul-uren contract?

Een nul-uren contract ís een arbeidsovereenkomst. Er wordt alleen niet in afgesproken wanneer en hoe vaak er gewerkt dient te worden. In plaats daarvan wordt er juist afgesproken dat de verplichting om het werk te verrichten  wordt uitgesteld tot het moment dat de oproepkracht/werknemer door de werkgever wordt opgeroepen.

Lees verder
20 september 2017

Pas op met beschrijvende handelsnamen!

De beschrijvende handelsnaam geniet grote populariteit in het huidige handelsverkeer. Vaak wordt dit vanuit de marketing-hoek gestaafd met het argument dat een onderneming zo eenvoudig vindbaar is voor klanten die zoeken op een product of dienst met die beschrijvende naam.

Dat er ten aanzien van de juridische bescherming van de beschrijvende handelsnaam ook nadelen kleven, wordt bevestigd in een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag.

Lees verder
15 september 2017
Armin Karimi |

Laat u software ontwikkelen? Denk eerst aan het auteursrecht!

Regelmatig constateren wij dat bedrijven software hebben laten ontwikkelen door een derde, zonder stil te staan bij het auteursrecht. Anders dan vaak wordt gedacht, krijgt de opdrachtgever niet automatisch het auteursrecht, ondanks dat hij voor de ontwikkeling heeft betaald. U doet er goed aan dit al te regelen vóórdat u een software-ontwikkelaar inschakelt.

Lees verder
11 juli 2017
Armin Karimi |

Privacy op het werk

Ook tijdens werktijd hebben werknemers recht op privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) constateert echter in haar jaarverslag 2016 dat werkgevers hun werknemers steeds dichter op de huid zitten.

Lees verder
13 april 2017

AP publiceert 10-stappenplan nieuwe privacywet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 10 stappen beschreven waarmee bedrijven, overheden en andere organisaties zich kunnen voorbereiden op de nieuwe privacywet. Deze nieuwe Europese wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn.

Lees verder
17 maart 2017
Armin Karimi |

Privacy en informatiebeveiliging in de zorg

WiseMen heeft de vakbeurs Zorg & ICT 2017 bezocht. Uit onze gesprekken met veel deelnemende IT-bedrijven bleek dat zorgverleners nog onvoldoende op de hoogte zijn van de privacywetgeving.

Lees verder
16 maart 2017
Armin Karimi |

Alcohol- en drugscontroles op de werkvloer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar alcohol- en drugscontroles bij energiebedrijf Uniper. Het onderzoeksrapport biedt interessante inzichten over privacy van werknemers en over de onderzoeksbevoegdheden van de AP.

Lees verder
03 maart 2017

Staan uw merken en domeinnamen wel op de juiste entiteit?

Merken en domeinnamen kunnen een aanzienlijke (goodwill)waarde vertegenwoordigen voor een onderneming.

Lees verder
24 februari 2017
Armin Karimi |

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!

Gaat uw buurman verbouwen? Heeft uw concurrent een omgevingsvergunning gekregen? Is er een evenementenvergunning verleend voor een festival in uw buurt? Via overheid.nl kunt u op de hoogte blijven.

Lees verder
18 februari 2017
Morgane Veenhuijzen |

Payroll ondernemingen en detacheerders zijn uitzendbureaus volgens de Hoge Raad

Dit betekent dat een detacheringsbedrijf met vaste werknemers of een payrollbedrijf toch als een uitzendonderneming kan worden beschouwd. Als een werkgever uitzendwerkgever is, betekent dit dat hij automatisch toegang heeft tot de voordelen van art. 7:691 BW (het uitzendbeding wat een verlicht ontslagregime inhoudt).

Lees verder
18 februari 2017
Morgane Veenhuijzen |

Hoe zit het tegenwoordig met de ontslagvergoeding?

Hoe zit het tegenwoordig met de ontslagvergoeding?

Vanaf 1 juli 2015 is ons ontslagsysteem ingrijpend gewijzigd. De kantonrechtersformule heeft plaatsgemaakt voor de transitievergoeding en die kan in ernstige gevallen ook nog worden vermeerderd met een billijke vergoeding.

Lees verder
15 februari 2017

De Privacy Scan van WiseMen

Privacy wordt steeds meer een serieus te nemen onderwerp. Het enkel hebben van een privacyverklaring is lang niet voldoende. Naleving van de regels vergt een grondige bewustwording van de beginselen van het privacyrecht. Laat u daarom adviseren via de “Privacy Scan” en voorkom forse boetes.

Lees verder
15 februari 2017
Armin Karimi |

Hebben werknemers recht op inzage in adviezen van advocaat van werkgever?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft personen een recht op inzage in de persoonsgegevens die organisaties over hen hebben. Zo hebben werknemers recht op inzage in hun personeelsdossier. Maar hoe ver reikt dit inzagerecht? Mag een werknemer ook correspondentie inzien tussen zijn werkgever en de advocaat van die werkgever?

Lees verder
15 februari 2017
Armin Karimi |

Moet u een “Data Protection Officer” aanwijzen?

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Veel bedrijven en overheden zijn vanaf dan verplicht een ‘Data Protection Officer’ in dienst te nemen. Overtreding van deze verplichting kan worden bestraft met een boete van maximaal 10 miljoen euro, of, als dit hoger is, 2 % van de totale wereldwijde omzet.

Lees verder
07 februari 2017

Controleer de beveiliging van uw website!

86% van de bedrijfswebsites is niet goed beveiligd tegen inbraak. Dit blijkt uit onderzoek van MKB Servicedesk en SIDN waarbij 780.000 zakelijke .nl-websites zijn onderzocht.

Lees verder
06 februari 2017
Armin Karimi |

Jaarlijks onderhoud op uw bewerkersovereenkomst voor een vaste prijs

Wij leveren regelmatig bewerkersovereenkomsten. Deze worden vaak gebruikt als standaard-document. Het is echter van groot belang deze bewerkersovereenkomst up-to-date te houden. WiseMen kan – tegen een vaste prijs – een jaarlijkse “release” leveren van deze bewerkersovereenkomst.

Lees verder
06 februari 2017
Morgane Veenhuijzen |

Criteria wel of geen dienstbetrekking (Wet DBA)

In het kader van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) krijgen wij met enige regelmaat de vraag wat de criteria zijn om te beoordelen of er wel of geen dienstbetrekking bestaat. Op basis van het arrest van de Belastingkamer van de Hoge Raad van 25 maart 2011, LJN: BP3887 (Gouden Kooi) dient men ervan uit te gaan dat de fiscale toetsing hetzelfde zou moeten zijn als de civiele. De Commissie Boot die een rapport heeft geschreven naar aanleiding van de problematiek die na de invoering van de Wet DBA evident is geworden, heeft een suggestie gedaan voor de criteria die een rol kunnen spelen bij beoordeling vooraf en achteraf of er sprake is van een dienstbetrekking. 

Lees verder
27 januari 2017
Morgane Veenhuijzen |

Uitstel handhaving Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft eind 2016 dan ook laten weten de strenge handhaving op de Wet DBA uit te stellen tot 1 januari 2018. Tot die tijd krijgen goedwillende opdrachtgevers geen boete of naheffing en in de tussenliggende periode gaat het kabinet bekijken 

Lees verder
13 januari 2017

Wanneer mag je een factuur met incassokosten verhogen?

Voor ondernemers zijn weinig zaken zo frustrerend als een onbetaald gelaten factuur. De wetgever heeft dit probleem willen oplossen, door de mogelijkheid te geven om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze verhoging zou de debiteur een prikkel tot nakoming moeten geven zodat de factuur zonder vertraging wordt voldaan.

Wanneer mag je deze incassokosten in rekening brengen?

Lees verder
15 december 2016
WiseMen |

Meldplicht datalekken, een tussenstand van de Autoriteit Persoonsgegevens

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Organisaties die een ernstig datalek hebben, moeten dit sindsdien melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en onder omstandigheden ook aan de personen van wie de gelekte gegevens zijn. De AP geeft op haar website een beknopte samenvatting van het afgelopen jaar en verschaft een overzichtelijk factsheet.

Lees verder
13 december 2016
WiseMen |

VNG stelt Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden (GIBIT) voor IT vast

De VNG heeft Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden voor IT-diensten, afgekort als "GIBIT" vastgesteld. Deze nieuwe inkoopvoorwaarden hebben als doel gemeenten te helpen om te waarborgen dat duidelijke afspraken worden gemaakt, die aansluiten bij behoeften en doelstellingen bij IT-projecten.

Lees verder
08 december 2016

Hoe beschermt u uw merk?

Door het registeren van een naam of logo als merk, verkrijgt u het alleenrecht op gebruik daarvan voor de producten of diensten waarvoor u het merkrecht hebt verkregen. Met dat recht kunt u optreden tegen uw concurrenten die een gelijk of overeenkomstig merk hanteren. Als merk zijn alle tekens geschikt die kunnen dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

Lees verder
05 december 2016
Armin Karimi |

Anonimiseren en privacy: waarmee moet u rekening houden?

Organisaties die met (big) data werken en zich geconfronteerd zien met privacywetgeving, stellen vaak dat zij slechts geanonimiseerde gegevens verwerken. Inderdaad kan anonimisering een nuttig middel zijn bij het beschermen van de privacy. In de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig om met dergelijke technieken, buiten schot te blijven van privacyregels.

Lees verder
22 november 2016
WiseMen |

Webwinkels lopen groot risico op hoge boete van de ACM

Veel webwinkels betalen de bezorgkosten niet terug bij retournering producten. Dit blijkt uit een onderzoek door de Consumentenbond.

Lees verder
09 november 2016

De bewijskracht van de elektronische handtekening

Hoewel een handtekening in beginsel niet vereist is voor het tot stand komen van een overeenkomst, worden contracten doorgaans ondertekend met een ‘natte’ handtekening. Dat vereist dat er een fysiek exemplaar van de overeenkomst – veelal in tweevoud – aanwezig is waar partijen hun handtekening onderzetten.

Lees verder
18 september 2016

Belangrijke uitspraak voor aanbieders gratis openbaar wifi

De winkelier die het publiek gratis wifi toegang verschaft is niet aansprakelijk voor misbruik dat via dat netwerk plaatsvindt. Dat heeft de hoogste Europese rechter (het Hof van Justitie van de EU) bepaald.

Lees verder
08 september 2016

Wanneer kan het plaatsen van een hyperlink worden verboden?

Om vast te stellen of het plaatsen van hyperlinks die verwijzen naar beschermde werken die zonder toestemming van de rechthebbende vrij beschikbaar zijn op een andere website, een ‘mededeling aan het publiek’ vormt, moet worden bepaald of deze links zijn verstrekt i) zonder winstoogmerk, ii) door een persoon die geen kennis had, of redelijkerwijs kon hebben, van het illegale karakter van de publicatie van die werken op die andere website.

Lees verder
05 september 2016

Wifi-tracking MAC-adres telefoon levert inbreuk op privacy op

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft wifi-tracker Bluetrace een last onder dwangsom opgelegd voor overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Lees verder
05 september 2016
Morgane Veenhuijzen |

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties; de stand van zaken

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties ("Wdba") ingevoerd. In deze bijdrage wordt de huidige stand van zaken besproken.

Lees verder
26 augustus 2016

BREIN pakt Facebooker aan voor auteursrechtinbreuk

Stichting BREIN heeft onlangs een Facebooker aangepakt die als beheerder van een Facebookgroep op eigen initiatief als op verzoek van leden van de groep muziek uploadde naar een cyberlocker waarvan hij de link in de groep zette. Vervolgens stuurde hij een e-mail naar de leden van de groep met het bericht dat de link online stond.

Lees verder
11 augustus 2016
WiseMen |

CPB publiceert "Policy Brief": overheid moet sneller inspelen op ICT ontwikkelingen.

Het Centraal Planbureau publiceert vandaag een "Policy Brief" waarin beleidsmakers van de overheid een handvat wordt aangereikt over de wijze waarop om kan worden gegaan met nieuwe ICT-ontwikkelingen.

Lees verder
22 juli 2016

Bedrijfsgeheim en bescherming know how. Eén NDA is geen NDA?

Let op! Het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst (Non Disclosure Agreement (NDA)) is van belang voor de betrokken bedrijven onderling, maar misschien nog wel belangrijker is het om tevens directe NDA’s met de betrokken werknemers van de wederpartij  te sluiten. In deze zaak was er wel een geheimhoudingsovereenkomst getekend met de voormalige werkgever van twee werknemers maar niet met hen direct.

Lees verder
13 juni 2016
Armin Karimi |

Sancties op het ontbreken van een bewerkersovereenkomst: nu en straks

De toekomstige Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) introduceert ook boete voor het ontbreken van een bewerkersovereenkomst.

Lees verder

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81