slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Algemene voorwaarden WiseMen

WiseMen B.V.
K.v.K. 27300887 (Den Haag)
BTW-nummer 817971518 B01

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. De integrale tekst van deze algemene voorwaarden treft u hieronder. Een versie in .pdf-formaat kunt u via klik klik downloaden.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen WiseMen en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij WiseMen werkzaam is (als partner of in dienstverband), ieder die door WiseMen wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten WiseMen aansprakelijk is of kan zijn.
1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door WiseMen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door WiseMen.
1.4 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperken zich derhalve niet tot die aanduiding.
1.5 De Algemene Voorwaarden WiseMen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27300887.

2. Definities
2.1 Opdrachtgever:
De partij die verzoekt en/of opdracht geeft aan WiseMen. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met WiseMen gesloten overeenkomst(en).
2.2 Werkdagen:
Normale Nederlandse werktijden (9.00-18.00) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.
2.3 WiseMen Producten:
Alle door WiseMen geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
2.4 Fout(en):
Vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, onjuiste adviezen of soortgelijke onzorgvuldigheden.

3. Overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de offerte door Opdrachtgever is aanvaard
3.2 Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging van de overeenkomst heeft geen restitutie van vooruitbetaalde gelden tot gevolg.
4. Terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever
4.1 Alle opdrachten worden door WiseMen uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan WiseMen kenbaar gemaakte gegevens, inlichtingen en wensen.
4.2 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die WiseMen overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan WiseMen ter beschikking te stellen.
4.3 Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet is WiseMen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen of op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5. Werkzaamheden
5.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door WiseMen. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt volledig uitgesloten.
5.2 WiseMen bepaalt de wijze en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Alle werkzaamheden zullen in beginsel op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
5.3 Indien Opdrachtgever aangeeft dat werkzaamheden dienen te worden verricht door één of meer specifieke personen dan gelden indien WiseMen hiermee akkoord gaat hogere tarieven.
5.4 Indien Opdrachtgever aangeeft dat werkzaamheden dienen te worden verricht binnen twee Werkdagen dan gelden indien WiseMen hiermee akkoord gaat hogere tarieven.
5.5 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen op verzoek van Opdrachtgever worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief (dan wel het aantal in rekening gebrachte uren) vermeerderd met 25%. Bij overwerk in het weekend en op feestdagen wordt het dan geldende tarief (dan wel het aantal in rekening gebrachte uren) vermeerderd met 50%.
5.6 Werkzaamheden verricht door, door WiseMen, ingeschakelde derden vallen eveneens onder deze voorwaarden.
5.7 Gedurende de overeenkomst zal Opdrachtgever zelf dan wel middels derden geen activiteiten met betrekking tot de opdracht ondernemen, zonder daarvoor met WiseMen overeenstemming te hebben bereikt.

6. Geheimhouding/Non-concurentie
6.1 Tenzij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking geldt verbinden partijen zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie waarvan partijen kennis nemen.
6.2 Gegevens en informatie van WiseMen mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij partijen voor zichzelf optreden in een juridische procedure waarbij deze stukken van belang zijn.
6.3 Partijen zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van de wederpartij, behoudens schriftelijke toestemming van de wederpartij.
6.4 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 6.3, is overtreder zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van Euro 50.000,- (vijftigduizend) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van de wederpartij om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

7. Aansprakelijkheid
7.1 WiseMen zal bij de uitvoering van de opdracht zorgvuldig handelen, hetgeen uitsluitend inhoudt dat WiseMen werkzaamheden naar beste weten en kunnen zal verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht zal nemen welke van hem verwacht kan worden.
7.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
7.3 Indien WiseMen bij zijn werkzaamheden is uitgegaan van informatie die afkomstig is van Opdrachtgever en WiseMen een Fout heeft gemaakt doordat de Opdrachtgever WiseMen onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is WiseMen voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
7.4 WiseMen is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door of namens het bestuur en/of aandeelhouder(s) van een onderzochte partij, niet zijnde de Opdrachtgever.
7.5 WiseMen is aansprakelijk, indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een Fout van WiseMen die bij zorgvuldig handelen zoals omschreven in artikel 7.1 vermeden zou zijn, tot een maximum van éénmaal het bedrag (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan WiseMen voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tot maximaal hetgeen door de verzekering van WiseMen gedekt en uitgekeerd wordt, tenzij er aan de zijde van WiseMen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
7.6 Aansprakelijkheid van WiseMen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie of voor vorderingen van derden op Opdrachtnemer, is uitgesloten.
7.7 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd WiseMen aan te spreken tot het in artikel 7.5 genoemde beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van praktijkvennootschappen waarin bepaalde advocaten hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen.
7.8 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van WiseMen voor die schade.
7.9 Opdrachtgever vrijwaart WiseMen van vorderingen van derden wegens schade die het gevolg is van door de Opdrachtgever aan WiseMen onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie.
7.10 Buiten het in artikel 7.5 genoemde geval rust op WiseMen geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
7.11 WiseMen is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid overeenkomstig de bepalingen van de Verordening op de administratie en financiële integriteit van de Nederlandse Orde van Advocaten.

8. Leveringstermijn
8.1 Alle door WiseMen eventueel genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De leveringstermijnen kunnen derhalve niet beschouwd worden als fatale termijnen waarbinnen geleverd dient te worden. Indien een termijn overschreden gaat worden zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.
8.2 Is Opdrachtgever een voorschot verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel of gedeeltelijk ter beschikking zijn gesteld.
8.3 WiseMen kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk gesteld worden indien de leveringstermijn overschreden mocht worden.

9. Tarieven/ Betalingen
9.1 Alle tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
9.2 WiseMen heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen WiseMen enerzijds en Opdrachtgever anderzijds, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan Opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het uurtarief.
9.3 WiseMen zal de verschuldigde bedragen aan Opdrachtgever in rekening brengen middels een gespecificeerde factuur. Facturen zullen naar keuze van WiseMen elektronisch of per post verstuurd worden. De betaling dient, zonder tot opschorting, verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.4 Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is Opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door WiseMen in verband met de invordering gemaakte kosten. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties - met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag komen voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
9.5 Voor werkzaamheden buiten het kantoor van WiseMen worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 100% van het dan geldende uurloon.
9.6 WiseMen is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen voor de te verrichten werkzaamheden. Indien betaling van het voorschot uitblijft, is WiseMen gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan WiseMen uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.7 Ingekochte en niet verbruikte advies-uren (strippenkaart) vervallen aan het eind van het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de aankoop is gedaan. Overheids- en ordemaatregelen die tot een andere gedragslijn verplichten dan hetgeen is overeengekomen, waaronder wijziging van fiscale regels, zullen in acht worden genomen en verplichten niet tot enige compensatie uit andere hoofde door WiseMen.
9.8 In het geval afrekening plaatsvindt op basis van nacalculatie, betekent dit dat na afloop van de te verrichten werkzaamheden alle daadwerkelijk gemaakte kosten, welke verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.
9.9 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan WiseMen verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene dat Opdrachtgever aan WiseMen verschuldigd is. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening gebracht worden.
9.10 Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van de Opdrachtgever naar het oordeel van WiseMen daartoe aanleiding geeft, is WiseMen gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze direct redelijke en aanvullende zekerheid stelt in een door WiseMen te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever dit nalaat is WiseMen gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan WiseMen uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.11 WiseMen heeft een stichting derdengelden ter beschikking om gelden van of voor Opdrachtgever te ontvangen op een bankrekening.
9.12 Met het aanvaarden van deze voorwaarden en behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van Opdrachtgever, geeft Opdrachtgever WiseMen en/of de stichting derdengelden het ondubbelzinnige en onherroepelijke recht om ontvangen gelden op de bankrekening van de stichting derdengelden voor Opdrachtgever te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen Opdrachtgever aan WiseMen verschuldigd is.
9.13 WiseMen en de stichting derdengelden zijn niet aansprakelijk indien de bank, waar de derdengelden zijn ondergebracht, zijn verplichtingen niet na kan komen.

10. Eigendomsrechten
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van de WiseMen Producten blijven steeds bij WiseMen berusten.
10.2 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van WiseMen uitdrukkelijk verboden de WiseMen Producten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
10.3 Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel is Opdrachtgever gerechtigd de WiseMen Producten die naar hun aard daartoe bestemd zijn, zoals (standaard) contracten en offertes, voor eigen gebruik te verveelvoudigen en aan derden ter hand te stellen.
10.4 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.
10.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten, merken en handelsnamen uit hetgeen door WiseMen geleverd is, te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke verhandelingen te laten verrichten.

11. Toepasselijk recht
11.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en WiseMen, is Nederlands recht en het Reglement Geschillencommissie Advocatuur van toepassing.
11.2 Tenzij het Reglement Geschillencommissie Advocatuur van toepasssing is, zullen alle andere geschillen tussen partijen die verband houden met een door hen gesloten overeenkomst in de Nederlandse taal worden beslecht door een daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.
11.3 Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal beschikbaar. In geval van geschil over de inhoud en strekking ervan zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlands rechtsgebied bindend zijn.

Den Haag, 2016

 


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81