slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Samenwerkingsovereenkomst

Indien twee of meer ondernemingen besluiten samen te werken is het belangrijk de afspraken in een overeenkomst neer te leggen. Als onderdeel van de samenwerking het oprichten van een aparte vennootschap is, wordt gesproken van een joint-venture.

Het nut van een samenwerkingsovereenkomst

Bij samenwerking verdient het aanbeveling de rechten en plichten van beide partijen in een overeenkomst neer te leggen. Een samenwerkingsovereenkomst kan bovendien ook als voorwaarde worden gesteld om in aanmerking te komen voor subsidie van het ministerie van Economische Zaken.

Uitgangspunt van een samenwerkingsovereenkomst dient te zijn dat de inhoud zo duidelijk mogelijk is. Niet alleen voor de betrokken personen, maar ook voor anderen die op enig moment van de overeenkomst kennis moeten nemen. De onderhandelaars die bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn betrokken, zullen immers op een zeker moment uit beeld kunnen verdwijnen. De samenwerkingsovereekomst moet dus aan duidelijkheid niets te wensen overlaten.

De inhoud van een samenwerkingsovereenkomst

De inhoud van de samenwerkingsovereenkomst verschilt van geval tot geval. Samenwerkingsovereenkomsten zijn dan ook per definitie maatwerkovereenkomsten.

Bij research & developmentovereenkomsten is het bijvoorbeeld essentieel op duidelijke wijze te bepalen hoe er met de onderzoeksresultaten wordt omgegaan. Als het resultaat te beschermen is door een intellectuele eigendomsrecht, zal vooraf duidelijk afgesproken moeten worden op welke wijze de vinding wordt beschermd, wie de rechthebbende is en op welke wijze opbrengsten worden verdeeld.  

Als sprake is van kennisoverdracht tussen twee ondernemingen of richting een joint-venture, zal rekening moeten worden gehouden met specifieke regels.  

Specieke vorm van samenwerking: de joint venture

Er is geen wettelijke definitie van een joint venture. In het algemeen hanteert men het begrip joint venture in het geval sprake is van twee of meer – overigens zelfstandig blijvende – ondernemingen die gezamenlijk een nieuwe (afzonderlijke) onderneming opzetten, al dan niet voor een bepaalde periode, en deze onderneming door middel van inbreng voorzien van de nodige know how en financieringsmiddelen, een en ander ter verwezenlijking van een gemeenschappelijk doel.

Omdat er bij een joint venture sprake is van een samenwerking, zal duidelijk zijn dat de spelregels van de samenwerking – in welke vorm dan ook – goed vast moet worden gelegd. Daartoe dient de zogenaamde “joint venture overeenkomst”.

In zijn algemeenheid wordt wel eens gezegd dat joint ventures tamelijk onstabiele structuren zijn omdat de partners bij een joint venture ook hun eigen onderneming hebben en dus hun eigen doel nastreven.

De rechtsvorm van de te kiezen joint venture is van belang voor de vaststelling van het wettelijke regime dat op de nieuwe vennootschap van toepassing is. De keuze voor een bepaalde soort vennootschap kan ingegeven worden door fiscale motieven, maar ook de aansprakelijkheid van partijen speelt doorgaans een grote rol. Bij een B.V. lopen de partners – de aandeelhouders – weinig tot geen risico, hetgeen bij een V.O.F. wel anders kan zijn.

De joint venture overeenkomst vormt de basis van de samenwerking. In geval de joint venture overeenkomst door Nederlands recht wordt beheerst, zal die worden gekwalificeerd als een onbenoemde, wederkerige verbintenisscheppende overeenkomst. De overeenkomst moet op zodanige wijze schriftelijk worden vastgelegd, dat zoveel mogelijk de rechten en verplichtingen van de partners over en weer ondubbelzinnig vaststaan.

De joint venture overeenkomst zal aan moeten sluiten bij de oprichtingsstatuten van de vennootschap. Deze stukken zullen niet precies op elkaar aan kunnen sluiten. Dat komt door de wettelijke eisen die de Nederlandse wet stelt aan de inhoud van de statuten. Het kan dus zijn dat partijen afspraken maken in de joint venture overeenkomst maar dat het toepasselijke vennootschapsrecht – dat kan dus ook buitenlands recht zijn - niet toelaat dat deze afspraken ook in de statuten komen. Dan is de vraag of de afspraken in de joint venture overeenkomst ook juridisch afdwingbaar zijn. Aan het vormgeven van de afspraken dient dan ook bijzondere aandacht te worden geschonken.

Expertise WiseMen

Wij kunnen u adviseren bij het aangaan van een samenwerking en de samenwerkingsovereenkomsten opstellen. In het geval van een geschil over de uitvoering van of de beëindiging van een samenwerking staan wij u graag bij.

 

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81