slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Is uw onderneming op orde?

De Legal Quick Scan is een methode om snel een indicatie te krijgen waar mogelijk zwakke juridische schakels in uw organisatie zitten. Deze Legal Quick Scan is uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.

Voor een volledige en onderbouwde conclusie omtrent de Legal Backbone van uw organisatie dient een volledige Legal Scan door WiseMen uitgevoerd te worden.

Quickscan

Vraag 01

Heeft u één of meer ervaren bedrijfsjuristen in dienst en/of wordt u op regelmatige basis ondersteund door een ervaren externe advocaat met juridische én algemene kennis van uw branche?

WISEMEN:

Zo ja, dan veronderstellen wij dat de Legal Backbone van uw organisatie in orde is. Het kan echter geen kwaad om met de Legal Quick Scan verder te gaan

Vraag 02

Is uw bedrijf in de afgelopen 5 jaar een keer juridisch geheel doorgelicht?

WISEMEN:

Het is raadzaam te weten met welke risico’s u rekening dient te houden, welke gaten u kunt dichten én wat u nu moet doen indien u straks uw bedrijf, dan wel een bedrijfsonderdeel, wenst te verkopen

Vraag 03

Maakt u gebruik van goede standaard contracten, algemene voorwaarden en offertes die op elkaar aansluiten, juridisch up-to-date zijn én aansluiten op uw huidige bedrijfsvoering?

WISEMEN:

Om juridisch consequent en gestructureerd te handelen, dient u  algemene voorwaarden, contracten, offertes, etc. te hanteren die in alle opzichten up-to-date zijn. 

Vraag 04

Wordt u bij contractonderhandelingen ondersteund door een ervaren jurist/advocaat, die bekend is met uw business en kennis heeft van de branche?

WISEMEN:

Ons advies is alleen te werken met advocaten en juristen die bekend zijn met de branche waarin u werkzaam bent.

vraag 05

Genieten uw handelsnamen en al uw productnamen de bescherming van een (beeld)merknaam?

WISEMEN:

Het is van groot belang om de door u gebruikte bedrijfs- en productnamen te waarborgen door inschrijving bij minimaal het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, zodat uw concurrent geen gebruik van uw bekendheid mag maken.

Vraag 06

Heeft u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten?

WISEMEN:

Voor dekking tegen claims en voor het meedoen aan veel aanbestedingen dient u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Vraag 07

Is de juridische structuur geschikt voor nu en voor een eventuele verkoop?

WISEMEN:

Het is van groot juridisch en economisch belang dat er gewerkt wordt met de juiste structuur.

vraag 08

Zijn de intellectuele/industriële eigendomsrechten juridisch voldoende afgebakend?

WISEMEN:

Om de continuïteit en de waarde van uw bedrijf te waarborgen dienen de eigendomsrechten op de juiste wijze te worden gewaarborgd en in de juiste entiteit te worden geplaatst.

Vraag 09

Zijn de gehanteerde arbeidsvoorwaarden up-to-date conform de laatste wet- en regelgeving en jurisprudentie?

WISEMEN:

Het is van groot belang dat de waarde, die werknemers vertegenwoordigen, goed is vastgelegd in arbeidsovereenkomsten en secundaire voorwaarden die rechtsgeldig zijn.

Vraag 10

Privacy. Houdt u goed bij welke persoonsgegevens u verwerkt en voor welke doeleinden?  

WISEMEN:

De Europese “Algemene Verordening Gegevensverwerking” verplicht alle organisaties om registers bij te houden van hun gegevensverwerkingen.

Vraag 11

Houdt u bij het ontwerpen van nieuwe producten (bijvoorbeeld software) rekening met de privacywetgeving?

WISEMEN:

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het verplicht producten zo te ontwerpen, dat deze zo min mogelijk inbreuk maken op de privacy (“privacy by design”)

Vraag 12

Weet u precies wat u moet doen als u plotseling te maken krijgt met een datalek van persoonsgegevens?

WISEMEN:

Organisaties die geconfronteerd worden met een ernstig datalek, moeten zeer snel bepaalde informatie verstrekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vraag 13

Staan uw huidige algemene voorwaarden op uw website? Verwijst u hier in uw e-mails, offertes, opdrachtbevestigingen en standaard contracten naar met een (in)directe link?

WISEMEN:

Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar indien u aan uw wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit kan op verschillende manieren en wij raden aan om uw algemene voorwaarden minimaal op uw website te plaatsen én om hier telkens naar te verwijzen.